افزودن بنر

دشمن زار جمشید نژاد

تخلص: jamshidnejad@a.com

تاریخ پیوستن به هم سُرایی: 1394/1/8

         

درباره من

بیوگرافی

سلام به لر سلام به ايران سلام به آريو برزن سلام به كي لهراس سلام به سرزمين شاهنامه خواني ومأ من مهد دليران چـــويـــل نماد سرسبزي و خوشبويي و عطري كه شبيه به هيچ گياهي نيست ...! چـويـل گياه" چويل " chavill در فرهنگ قوم لر نماد سرسبزي وخوش بويي وعطري كه شبيه هيچ گياهي نيست. چويل گياهي است سبز و خوش عطر وبوي با رايحه دلپذير كه هيچ گل وگياه وسبزه بهاري به مانند آن نيست اين گياه در رشته كوه زاگرس ازكوهستان هاي برفگير وسرسبز سرزمين بختياري و نيز كهگيلويه و بويراحمد در قلل كوهرنگ وبازفت ودنا وكوه ها و ييلاقات درايل دشمن زياري) در فصل بهار واوايل ارديبهشت با ذوب شده نخستين توده هاي برف از روي زمين وصخره ها وهمزمان با رويش قارچ خوراكي ، كرفس ، تره كوهي ، بن سرخ ريواس و آويشن وباره وگنگر وبيله هر(كما)وجاشيروديگر گياهان دارويي وخوراكي رويش خود را آغاز مي كند وعمر آن بيش از يكماه تجاوز نمي كند . ولطافت و زيبايي خود را همچون عروسي سبز پوش در آغاز رويش نخستين گياهان از دل طبيعت خدادادي به تماشاي صخره هاي سخت و كوهستان هاي پر از رنگ وبوي خوش ديگرا گياهان مي گذارد . در هنگام رويش اين گياه مي توان از چند متري عطر وبوي خوش وبي مانند آن را به مدد نسيم روح نواز كوهستان به خوبي حس كرد . در فرهنگ وزندگي مردمان قوم لر ونيز در ابيات تغزلي محلي گياه چويل به عنوان نماد سرسبزي و خوش بويي جايگاه ويژه وكم نظيري دارد وهمچنين در نامگذاري نوزادان بعنوان نام دختر نيز استفاده مي شود وجالب وزيبا ولذت بخش است برف وچويل وكلوس ودوغ باهم ومن فرزند اين آب خاكم كه صداي آهنگ ترنم آبشارانش وچشمه سارها وجويبارها وبوي پونه هايش مست كننده است كه باصداي كبك وپرنده هاش وساز دهل مطرب باشي در ميان ماهورها وگلزارها وگله ها ورمه ها در علفزارها وهي هي وچوپانان وني لبك شان در فصل بهارو ماه ارديبهشت ستودني وديدنيست كاكا ودده هاي گلم بيوين ومال پاي همه تون سر دوتاتيم .كاكا ودده تيلم به افتخار قدوم مباركتان در ايل دشمن زياري ره وكوه كمر مي پيمايد بياييد وتماشاي دشت وگل وبلبل وسوسن وسنبل مو بوي خوش سوز چويلم /نشسته كوه دنا بر بام گيلم خدا دونه مو گفتم با صداقت/مو دشمن زار لرم فرزند ايلم مو لرم نون قُوتم كلگ بليطِن /نه او مرغ مسما بلكه تليتِن پدرم كلانتروخان خدادوستي بودو مادرم چي چويل خوشبو ومهربان وخدا دوست در روزي بهاري در ماه گل وبلبل وموسم ياس ياسمن ونسترن وبا رايحه گلهاي معطر بهاري در خانواده مو من ومسلمان از ايل دشمن زياري در استان كهگيلويه وبويراحمد با مردماني رشيد وغيور وشجاع اما مهربان به دنيا آمدم و نژادم از دو ايل بزرگ بويراحمد و دشمن زياري مي باشد و به سبب علاقه پدرم به ايل دشمن زياري نام مرا دشمن زار گذاشتند .مو لرم اگر مرا نمي شناسيد كلاه نمديم نشان من است كاكا ودده جان سلام به همه مردم خوب ايران زمين ومو عاشق ايرانم/در ياد پدرمهربانم اسفنديارخان جمشيدنژادو عموي خوب ومهربانم کَي خسرو جاودان پدران دو سرباز وبسيجي شهيد(بهمن جمشيد نژاد واشكبوس جاودان) توسط دوستي عزيز و شاعري بزرگوار سروده شد از آسمان ايلم تابنده اختري رفت/واز ملك كهگيلويه ميري سروري رفت اي ديده ها بگرييد اي سينه ها بناليد/گويي زشهرياران دُردانه گوهري رفت. درود ورحمت خدا بر آنها باد.... از ييلاقات بسيارديدني ومعروف كهگيلويه (كلوس هاي دلي دل افروز در ديشموك ايل بهمعي وچشمه سارها وييلاقي دلي كما در سردسير ايل طيبي وچويل ها واوريشم هاي برف درازوموسيرهاي دلي دالون وچشمه هاي رون وتنگ تنگريس وجاشير ها وكمه ها وگون هاي دلي گِل سپيد در سردسير ايل دشمن زياري وچشمه بلقيس بابيدهاي مجنونش وبوي بهارنارنجش درچرام وآثار باستاني بسيارومكانهاي مذهبي وفاخري هم چون پل رودخانه مارون و بي بي حكيمه وتنگ هاي مارون وتنگ چَوي وتنگ ماغروتنگ دالون و قلاع معروف كهگيلويه (قلعه دختر..قلعه گل وقلعه كلات وقلعه كوشك وقلعه راك وقلعه ريسي وقلعه مومبي وقلعه ديشموك....دارد آدرس وبلاگ اينجانب ://***/پروفایل

درباره من

بیوگرافی

سلام به لر سلام به ايران سلام به آريو برزن سلام به كي لهراس سلام به سرزمين شاهنامه خواني ومأ من مهد دليران چـــويـــل نماد سرسبزي و خوشبويي و عطري كه شبيه به هيچ گياهي نيست ...! چـويـل گياه" چويل " chavill در فرهنگ قوم لر نماد سرسبزي وخوش بويي وعطري كه شبيه هيچ گياهي نيست. چويل گياهي است سبز و خوش عطر وبوي با رايحه دلپذير كه هيچ گل وگياه وسبزه بهاري به مانند آن نيست اين گياه در رشته كوه زاگرس ازكوهستان هاي برفگير وسرسبز سرزمين بختياري و نيز كهگيلويه و بويراحمد در قلل كوهرنگ وبازفت ودنا وكوه ها و ييلاقات درايل دشمن زياري) در فصل بهار واوايل ارديبهشت با ذوب شده نخستين توده هاي برف از روي زمين وصخره ها وهمزمان با رويش قارچ خوراكي ، كرفس ، تره كوهي ، بن سرخ ريواس و آويشن وباره وگنگر وبيله هر(كما)وجاشيروديگر گياهان دارويي وخوراكي رويش خود را آغاز مي كند وعمر آن بيش از يكماه تجاوز نمي كند . ولطافت و زيبايي خود را همچون عروسي سبز پوش در آغاز رويش نخستين گياهان از دل طبيعت خدادادي به تماشاي صخره هاي سخت و كوهستان هاي پر از رنگ وبوي خوش ديگرا گياهان مي گذارد . در هنگام رويش اين گياه مي توان از چند متري عطر وبوي خوش وبي مانند آن را به مدد نسيم روح نواز كوهستان به خوبي حس كرد . در فرهنگ وزندگي مردمان قوم لر ونيز در ابيات تغزلي محلي گياه چويل به عنوان نماد سرسبزي و خوش بويي جايگاه ويژه وكم نظيري دارد وهمچنين در نامگذاري نوزادان بعنوان نام دختر نيز استفاده مي شود وجالب وزيبا ولذت بخش است برف وچويل وكلوس ودوغ باهم ومن فرزند اين آب خاكم كه صداي آهنگ ترنم آبشارانش وچشمه سارها وجويبارها وبوي پونه هايش مست كننده است كه باصداي كبك وپرنده هاش وساز دهل مطرب باشي در ميان ماهورها وگلزارها وگله ها ورمه ها در علفزارها وهي هي وچوپانان وني لبك شان در فصل بهارو ماه ارديبهشت ستودني وديدنيست كاكا ودده هاي گلم بيوين ومال پاي همه تون سر دوتاتيم .كاكا ودده تيلم به افتخار قدوم مباركتان در ايل دشمن زياري ره وكوه كمر مي پيمايد بياييد وتماشاي دشت وگل وبلبل وسوسن وسنبل مو بوي خوش سوز چويلم /نشسته كوه دنا بر بام گيلم خدا دونه مو گفتم با صداقت/مو دشمن زار لرم فرزند ايلم مو لرم نون قُوتم كلگ بليطِن /نه او مرغ مسما بلكه تليتِن پدرم كلانتروخان خدادوستي بودو مادرم چي چويل خوشبو ومهربان وخدا دوست در روزي بهاري در ماه گل وبلبل وموسم ياس ياسمن ونسترن وبا رايحه گلهاي معطر بهاري در خانواده مو من ومسلمان از ايل دشمن زياري در استان كهگيلويه وبويراحمد با مردماني رشيد وغيور وشجاع اما مهربان به دنيا آمدم و نژادم از دو ايل بزرگ بويراحمد و دشمن زياري مي باشد و به سبب علاقه پدرم به ايل دشمن زياري نام مرا دشمن زار گذاشتند .مو لرم اگر مرا نمي شناسيد كلاه نمديم نشان من است كاكا ودده جان سلام به همه مردم خوب ايران زمين ومو عاشق ايرانم/در ياد پدرمهربانم اسفنديارخان جمشيدنژادو عموي خوب ومهربانم کَي خسرو جاودان پدران دو سرباز وبسيجي شهيد(بهمن جمشيد نژاد واشكبوس جاودان) توسط دوستي عزيز و شاعري بزرگوار سروده شد از آسمان ايلم تابنده اختري رفت/واز ملك كهگيلويه ميري سروري رفت اي ديده ها بگرييد اي سينه ها بناليد/گويي زشهرياران دُردانه گوهري رفت. درود ورحمت خدا بر آنها باد.... از ييلاقات بسيارديدني ومعروف كهگيلويه (كلوس هاي دلي دل افروز در ديشموك ايل بهمعي وچشمه سارها وييلاقي دلي كما در سردسير ايل طيبي وچويل ها واوريشم هاي برف درازوموسيرهاي دلي دالون وچشمه هاي رون وتنگ تنگريس وجاشير ها وكمه ها وگون هاي دلي گِل سپيد در سردسير ايل دشمن زياري وچشمه بلقيس بابيدهاي مجنونش وبوي بهارنارنجش درچرام وآثار باستاني بسيارومكانهاي مذهبي وفاخري هم چون پل رودخانه مارون و بي بي حكيمه وتنگ هاي مارون وتنگ چَوي وتنگ ماغروتنگ دالون و قلاع معروف كهگيلويه (قلعه دختر..قلعه گل وقلعه كلات وقلعه كوشك وقلعه راك وقلعه ريسي وقلعه مومبي وقلعه ديشموك....دارد آدرس وبلاگ اينجانب ://***/

favorite آخرین پسندیده شده ها

کد مطلب عنوان تعداد بازدید تعداد علاقه مندی
star_rate آخرین امتیاز داده شده ها

کد مطلب عنوان تعداد بازدید تعداد علاقه مندی
mode_comment آخرین نظرات

عنوان متن نظر تاریخ درج نظر تعداد بازدید
دنبال کنندگان
آیتمی برای نمایش وجود ندارد !!!
دنبال شوندگان
آیتمی برای نمایش وجود ندارد !!!
دکلمه های شاعر

به زودی ...
گالری شاعر

پرداخت شما با موفقیت انجام شد

اشتراک شما 0 روز می باشد

ورود به سایت

عملیات پرداخت با مشکل مواجه شده است

در صورت نیاز به پشتیبانی تماس بگیرید

ردیف نام دفتر تعداد آثار مدیریت
ردیف کد اثر عنوان اثر تاریخ انتشار مدیریت

ردیف نام دفتر تعداد آثار مدیریت
ردیف کد اثر عنوان اثر تاریخ انتشار مدیریت

درباره ما


هم سرایی(اقتراح) نوعی سخن منظوم ِ مبتنی برمشارکتِ ذوق ها وقریحه ها حولِ یک اندیشه یا خیال شاعرانه است که ازسوی یک تن پیشنهادمی شود وبه فعالیتِ خلّاقانه ی جمعی می انجامد.به سخنی دیگر،این شیوه سخن، سُرایشی جمعی وهم خیالیِ گروهی با درونمایه ومضمونی یگانه است.


تمام حقوق برای سایت هم سُرایی محفوظ است. 1400